FANDOM


Úvod do Elementalistiky Editovat

Elementaristika je první skutečná plnohodnotná škola magie, které se budeme věnovat.

Pokud jste již zvládli základní teorii, je na čase se přesunout k umění, které v sobě zahrnuje vyvolávání elementů a také manipulaci s nimi. Elemntalistiku dělíme do pěti podškol. Ohnivou (pyromancii), vodní či ledovou (hydromancii či kryomancii), zemní (geomancii), vzdušnou (aeromancii) a dále arkánovou, která v sobě zahrnuje sesílání kouzel užívajících čirou arkánu. Aeromancie a geomancie jsou poměrně vzácně užívány a málokdo je skutečně ovládá na pokročilé úrovni, obvykle jsou poznatky z nich užívány jen jako doprovod k ohnivým či ledovým kouzlům.

Soubor:Elementy.jpg

Je obvyklé, že elementalista tíhne buďto více k ohni, nebo k ledu (vodě). Samotné vyvolání elementu je však stejně náročné pro všechny elementy. Co je však různé, je manipulace s ním a formování jej do požadované podoby. Například vytvořit neurčitý amorfní tvar z ledu by měl zvládnout jakýkoliv mág, avšak utvoření co nejdokonalejšího ledového kopí již vyžaduje určitou zkušenost a zručnost, kterou mají jen mágové, kteří se ledu už určitou dobu věnují. Je čistě na vás, jaký element si vyberete jako primární (pokud vůbec nějaký), avšak naprosté základy byste měli mít ve vyvolávání a ovládání všech.

Element ohně - Pyromancie Editovat

Soubor:Oheň.jpg

Začneme ohněm, tedy pyromancií. Pyromancie však nezahrnuje jen oheň, ale také sesílání blesků. Nicméně, tato kouzla jsou značně pokročilého charakteru. Typickým začátkem pro vstup do pyromancie je zapálení svíčky. Soustřeďte arkánu do místa, které chcete zapálit, a pak ji za použití formule a síly své vůle přetvořte na oheň. Pro začátečníky jde často o obtížný postup, avšak jakmile jej zvládnete, nebude vám dělat problém podpálit malým plamínkem takřka cokoliv.

Jakmile jste schopni zapálit předmět, je už jen otázkou cviku kdy předmět nepotřebujete. Soustřeďte energii pouze v určitém bodě ve vzduchu. Doporučuje se místo nad vaší rukou, protože čím blíže k epicentru jakéhokoliv kouzla jste, tím přesněji, efektivněji a lépe se vám bude pracovat. Opět přetvořte energii formulí na oheň, avšak nyní se kouzlo změní, dodávejte kouzlu energii neustále, dále jej živte. Přísun nesmí nikdy skončit, jakmile jej přerušíte, plameny, které vzniknou, uhasnou, protože jim nyní není oporou hoření fyzického hořlavého materiálu, ale jsou tvořeny skutečně jen magií. Cvičte se v takovémto utvoření plamene jen z arkány.

Pokud již zvládáte vytvořit kdykoliv, rychle a snadno plamen, je na čase se začít učit s ním manipulovat. Experimentujte, přesouvejte bod, do kterého arkána proudí, nebo měňte jeho tvar - bod roztahujte do plochy, kterou můžete dále zakřivovat a přesouvat. Jakmile zvládnete i toto, můžete se snažit také manipulovat zároveň ještě se samotnými plameny a stlačovat je k sobě, nebo je různě ohýbat. (Drobná poznámka - v tuto chvíli technicky vzato používáte už i základy aeromancie.) Pokud plameny hořící z bodu stlačíte, vznikne ohnivá koule. Touto koulí lze vrhat na cíl, čímž jej nejen podpálíte, ale i srazíte nárazem, je-li koule dostatečně silná. Cvičte se ve střelbě na cíle za použití ohnivých koulí.

Pokročilejší techniky z pyromancie zahrnují tvoření ohnivých zdí či jazyků nebo sesílání takzvaného tekutého ohně. Také lze při kombinaci s geomancií vytvářet i lávu nebo při kombinaci s aeromancií blesky. Tyto techniky zde zmiňuji jen pro pořádek a začátečník by měl jen vědět, že existují.

Element vody - Hydromancie Editovat

Soubor:Voda.jpg

Umění vytvářet vodu či led, případně jedno přetvářet v druhé, tvoří velmi rozšířený a oblíbený obor magie. Obecně platí, že pro efektivní využití v boji vyžaduje hydromancie více zkušeností, obratnosti a kreativity než pyromancie.

Úvodem k hydromancii je naplnění drobné nádoby vodou. Stejně jako u zapalování svíčky soustřeďte drobné množství arkány na místo a formulí a vůlí ji přetvořte tentokráte na vodu. Jakmile tento krok zvládnete, snažte se posléze také další formulí zmíněnou v rejstříku změnit vodu na led. Cvičte se v obojím a následně můžete přejít i k vytváření ledu rovnou tím, že proces vlastně spojíte do jednoho.

Když zvládáte vytvářet rovnou čirý led, je již otázkou kreativity, představivosti a množství použité energie, jakou podobu led bude mít. Základním útočným kouzlem hydromancie je vytvoření a vržení ledového střepu či kopí. Vytvořte dostatečně ostrý, avšak zároveň robustní krystal co nejchladnějšího ledu, a ten pak vrhněte na cíl. Cvčite se ve tvoření krystalů i v jejich vrhání. Pro pokročilejší je vhodné také procvičovat kombinování více krystalů dohromady, stejně tak utváření většího množství vody a manipulace s ní (na příklad vytvoření vodního víru ve sklenici).

Pokročilá hydromancie, která je již nad rámec studia začátečníka, v sobě pak zahrnuje tvorbu větších kusů ledu, případně tvorbu ledu stlačeného, který je neobvykle tvrdý a pevný. Rovněž v sobě může zahrnovat tvorbu složitých obrazců a struktur, nebo sesílání celého krupobití na malou oblast. Pokročilá hydromancie může vést i k manipulaci s velkými masami vody, například tvoření přílivové vlny a podobně. Stejně jako u pyromancie, tyto schopnosti jsou zde zmíněny jen pro pořádek a pro motivaci případných zájemců o zaměření se na tento obor magie.

Element země - Geomancie Editovat

Soubor:Země.jpg

Geomancie nebo také magie celku se zaměřuje na manipulaci se zemí. Avšak když se řekne manipulace se zemí, většina mágů se zaměří na kameny a nedostanou se v geomancii tak daleko, jak by mohli.

Pokud začíná geomancii studovat soustřeďte se nejdříve na vnímání energie země jako takové, hlavně pak půdy. Za základ takovéto magie můžeme považovat písek, prach a jíl, které se spojují v hlínu, kámen a kovy a v mistrovské formě v rostliny, dřeviny a či živá stvoření.

Pro tréning základů by se měl mág zaměřovat na hustotní podstatu arkanické energie. Výuku začínejte tvorbou prachu či jemného písku do prázdné mísy. Mág svou energii zaměří do prostoru mísy a začne soustřeďovat arkánu plošně po celém jejím obsahu. Čím rovnoměrnější je rozložení energie, tím více finálního produktu vznikne.

Po rovnovážném rozprostření arkány proneseme formuli, čímž ji přetvoříme v prach nebo písek. Pokud se vám podařilo vytvořit několik hrudek namísto hromádky malých částic, svou arkánu jste dostatečně nerozprostřeli. Když se vám podaří zaplnit mísu, do které by se vešlo jídlo, které jste schopní sníst za 15 minut, můžeme pokračovat.

Další úrovní je soustředění hromádky do hladké koule. Toto dokážeme měněním vztažné síly částic tak, aby se vzájemně přitahovaly a to od středu budoucí koule ven. Po úspěšném vytvoření hladké koule můžete začít experimentovat s tvary tvořeného útvaru - např. kvádry, jehlany.

Další částí výuky je vyslání finálního produktu stejně, jako by jste vrhali ohnivou kouli v pyromancii. Pokud je kouzlo správně provedeno, tvar zůstává do dopadu beze změny.

Pro vylepšování vlastností takovéhoto kouzla můžete využívat stlačení částic do menšího prostoru či upravovat vlastnosti tvořeného materiálu. Příkladem jest trávení cíle, ucpávání tělesných otvorů, pórů... Záleží na fantazii a schopnostech daného mága.

Element vzduchu - Aeromancie Editovat

Soubor:Vzduch.jpg

Aeromancie, nebo také magie rovnováhy, se zaměřuje na manipulaci vzduchem. Využívá vzduchu ve formách proudových a vlnových. Vzdušná magie se používá i k posilování dalších kouzel či jejich ustálení.

Posílení můžeme vidět například u zrychlování projetilů, nebo při podpoře hoření plamenů a mrznutí vody v led.

Zezačátku je vhodné cvičit s kouskem papíru, listem ze stromu nebo plamenem svíce. Jako první vytvoříme oblak arkány, nejlépe kolem obou rukou. Následně tento oblak začneme ve tvaru nuly postupně přeměňovat na vzduch, který svým rozpínáním způsobí rotaci vzduchu kolem rukou.

Následným dáním rukou za sebe, přeskočením jednoho bodu elipsy a vyřčením formule vyšleme vzduch ve směru rotace od rukou pryč. Tímto způsobem se můžeme snažit pohnout listy nebo zfouknout svíce. Pro zlepšení této oblasti se pak pokoušíme stočit vzduch v oblasti dopadu opět do kruhu nebo elipsy.

Po úspěšném naučení první fáze se začneme pokoušet kruh či elipsu zmenšovat tak, aby vzduch začal vibrovat na místě. Tento postup se dá nejlépe trénovat na kouři z plamene. Úspěch takovéhoto snažení poznáme tak, že se kouř zastaví ve vibrující oblasti.

Tyto základy se pak snažíme zlepšovat, ať už v oblasti tlaku vzduchu jako takového nebo v rychlost vibrace. Pro každý tento směr upravujeme užitou magickou formuli dle potřeby.

Pro tréning tlaku vzduchu je nejlepší zkoušet vzduchem vytvořit vlny na vodní ploše nebo pohnout velkým předmětem. Pro tréning vibrací je dobré postavit si několik svící do 3 řad a zapomocí vzdušné vibrace kličkovat mezi nimi a zhasínat pouze krajní řady.


Pro Modrostřešký Cech mágů sepsal Arcimág Aderin Istar

Doplněno o poznatky Vyššího mága Aelthuna Kel'thiela

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki