FANDOM


NOVÝ ZÁKONÍK MĚSTA MODROSTŘEŠÍ

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ - Modrostřeší je součástí Stormwindského království a Aliance. - Posvátný háj je součástí Darnassusu a Aliance - Ostrov Kruhu mágů patří Kirin Tor a jsou součástí Aliance - Všechny národy Aliance jsou si na území Aliance rovnocenné.

- Oficiální ozbrojenou složkou města je Modrostřešská milice, dále jen milice - Oficiální duchovní složkou města jsou členové Modrostřešské církve - Oficiální magickou složkou města jsou členové městského Cechu Mágů - Nejvyšším činitelem města a milice je starosta, který se zodpovídá členům rodové linie barona Marca Ostriela, a stormwindské koruně. - Představená městské církve se zodpovídá starostovi, baronovi Marcovi Ostrielovi, vedení Církve Svatého Světla ve Stormwindu a nakonec stormwindské koruně.


2) VŠEOBECNÉ ZÁKONY NA ÚZEMÍ MODROSTŘEŠÍ - Každý je povinen dodržovat zákony Modrostřeší - Každý je povinen uposlechnout příkazů vedení, milice a církve


- Jakékoliv ohrožení bezpečí ostrova nebo Modrostřeší je přísně trestáno - Zákaz poškozování cizího a městského majetku - Zákaz odcizování cizího nebo městského majetku - Zákaz ubližování na zdraví občanům nebo spojencům Modrostřeší - Zákaz organizovaného zločinu a černého trhu - Zákaz pohrdání a urážení členů vedení, úřednictva, milice a církve - Zákaz zahalování obličeje znesnadňující identifikaci - Zákaz praktikování temné magie, animace nemrtvých či vyvolávání démonů - Zákaz obnažování, sexuálního obtěžování a soulože na veřejnosti - Zákaz nárokovat si šlechtický titul bez příslušného potvrzení


- Zákaz nosit miliční zbroje a diákonské zbroje, pokud k nim dotyčný nepatří


- Každý občan je povinen mít platný průkaz, tohoto nařízení jsou zbavení plnohodnotní členové milice, úřednictva a církve - Všechny obchodní cechy na území Modrostřeší musí být řádně zaregistrované a odvádět daně


3) PRÁVA OBČANŮ - Občanství stojí 15 stříbrných na dva měsíce, poplatek nahrazuje daň - Občané mohou být zaměstnáni - Občané mají přednostní právo si pronajímat domy v Modrostřeší - Občané mají právo na spravedlivý soud - Občané mají právo získat zvláštní povolení (například povolení k lovu) - Občané mají právo volit a kandidovat na starostu - Občané jsou povinni mít platný průkaz, netýká se plnohodnotných členů milice, církve, úřednictva a vedení


4) OZBROJENÉ SLOŽKY MILICE - Milice má právo kontrolovat, prohledávat, zatýkat a trestat na celém území Modrostřeší - Milice je oprávněna použít sílu pokud je třeba - Milice je povinna dodržovat slušného chování, zejména vůči občanům města - Milice je povinna dodržovat všech platných zákonů a diplomatických dohod - Milice je oprávněna trestat přestupky na místě, o závažnějších trestných činech rozhodne vedení milice a starosta, případně soud - Milice je povinna zasáhnout v případě porušování zákona


POMOCNÉ SLOŽKY - Pomocnými složkami se rozumí církevní diákoni - Pomocné složky jsou povinny dodržovat zásad slušného jednání s občany Modrostřeší - Pomocné složky mají právo kontrolovat a zatýkat na celém území Modrostřeší - Pomocné složky zatčené osoby předají milici pro další potrestání


5) SOUDY - Soud je zvláštní stav, který se používá k prošetření pouze těch nejzávažnějších zločinů - Soudy se dělí na VOJENSKÉ, CÍRKEVNÍ a CIVILNÍ - Obžaloba a obhajoba jsou povinny být dobře připraveny, jakékoliv mrhání časem soudu je trestáno - Soudy mohou být veřejné nebo neveřejné


VOJENSKÝ SOUD - Vojenský soud je určen k projednávání zločinů milicionářů - Předsedá mu důstojník milice, přisedá mu vysoký představitel města a církve - Rozsudy vojenského soudu jsou přísnější než u civilního soudu


CÍRKEVNÍ SOUD - Církevní soud je určen k projednávání církevních zločinů - Předsedá mu představená církve, přisedá představitel města a milice, případně mágů


CIVILNÍ SOUD - Civilní soud je určen k projednávání zločinů všech ostatních vyjma milice - Předsedá mu vysoký představitel města, přisedá důstojník milice, církve, případně mágů a církve


6) TRESTNÍ SAZEBNÍK Pokuta 20 stříbrných odpovídá 1 dni ve vězení, nebo 10 ranám bičem. Starosta nebo soud je oprávněn zmírnit, zhoršit nebo pozměnit trest. Pokud někdo spáchá víc zločinů najednou, všechny se sčítají


- Přímé neuposlechnutí příkazů milice, úřednictva nebo církve – 20 stříbrných - Hanobení Aliance – 20 stříbrných - Provokace a slovní napadení milice, církve a úředníků – 40 stříbrných - Provokace a slovní napadení důstojníků milice, představené církve a starosty – 60 stříbrných


- Napadení občanů města – 80 stříbrných - Napadení milice, církve a úředníků – 100 stříbrných - Napadení důstojníků milice, představené církve a starosty – 300 stříbrných


- Nárokování si šlechtického titulu bez doložení podkladů – 100 stříbrných


- Napadení s trvalými následky – závažnější napadení, záleží dle následků - Zabití – dle okolností - Prokázané úmyslné zabití – obvykle trest smrti


- Krádež – 100 stříbrných + hodnota odcizeného majetku - Pašeráctví – 100 stříbrných + hodnota pašovaného zboží - Pančování alkoholu – 200 stříbrných + hodnota znehodnoceného alkoholu


- Vynášení tajných informací – 100 až 500 stříbrných dle závažnosti - Zrada Aliance – 500 stříbrných až trest smrti - Špionáž – 500 až trest smrti, podle závažnosti

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki